: 730089 : บ้านดอนป่าแคน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2542

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2532