: 730090 : บ้านตูมหวาน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2535

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2551