: 730095 : ห้วยตาเปอะ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโดมอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2540

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555