: 730097 : บ้านกกไฮโนนน้ำคำ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2510

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2538