: 730098 : บ้านแก้งช้างเนียม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537