: 730102 : วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
จังหวัด 002
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 10
อาคารอนุบาล
สร้าง พ.ศ. 2561

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 11
อาคารโดมอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2561

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 7
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 8
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

หอสมุด
ลำดับที่ 6
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 9
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 5
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2559