: 730103 : บ้านกลาง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2546

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2545

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2542