: 730104 : คำบกราษฎร์นุกูล

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2533

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2530