: 730105 : บ้านบาก ๑

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ซ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2538