: 730107 : บ้านหนองเอี่ยน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2559

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2548

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555