: 730112 : บ้านเหล่าสร้างถ่อ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.603/29
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 3
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2541

ส้วม
ลำดับที่ 4
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2561