: 730116 : บ้านห้วยกอก2

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 2
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2558

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2553

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2532

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 2
พ.2
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537