: 730117 : นาสะเม็งวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2536

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536