: 730118 : บ้านโคกพัฒนา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2558

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556