: 730119 : บ้านนาสะโน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2532

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2542