: 730122 : บ้านบาก2

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2562

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2538

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2540

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2550

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2528

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 2
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2530

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2536

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2539

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2549

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2530

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553