: 730124 : บ้านภูล้อม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2562

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2526

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2558

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555