: 730125 : บ้านหนองบอน

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2550

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2530

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2520