: 730126 : บ้านภูผาหอมพัฒนา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2540

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

หอสมุด
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2533

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535