: 730129 : บ้านนาป่ง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2524

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2560

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2551

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524