: 730131 : บ้านโนนสวาท

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 1
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2554

ส้วม
ลำดับที่ 5
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2558

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542