: 730135 : บ้านแก้ง2

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527