: 730140 : บ้านนาโพธิ์

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2538

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2546

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลูกรัง
สร้าง พ.ศ. 2534