: 730146 : บ้านป่าพยอม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2540

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537