: 730147 : สยามกลการ4

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2560

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2534

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2551

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2509

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537