: 730174 : บ้านขอนแก่น

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 7
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2550

ส้วม
ลำดับที่ 8
สปช.603/29
สร้าง พ.ศ. 2548

หอสมุด
ลำดับที่ 9
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 6
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2543

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2528

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2540