: 730175 : บ้านคำไหล

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535