: 730177 : บ้านป่าเตย

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2533

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556