: 730178 : ป่งแดงวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.204/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2511

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2562

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2558

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553

รั้ว
ลำดับที่ 2
รั้วลวดหนาม
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556