: 730180 : บ้านโนนสะอาด2

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2515

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2522

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534