: 730182 : บ้านหนองแวงใหญ่

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2521

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
312
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2524