: 730183 : บ้านดงหลวง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2533

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2552

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535