: 730184 : บ้านเปียด

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0