: 730185 : บ้านโพนแดง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 206
สร้าง พ.ศ. 2542

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529