: 730187 : บ้านกกตูม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2534

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2536

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2541

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2537

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2542

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554