: 730188 : บ้านแก้งนาง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อาคารอนุบาล
สร้าง พ.ศ. 0

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.604/2526
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2561

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 0

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2560

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 0