: 730189 : บ้านขัวสูง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2525

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2532