: 730190 : บ้านนาหินกอง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.604/45
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2533

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2549

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554