: 730191 : บ้านปากช่อง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.604/2526
สร้าง พ.ศ. 2526

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
บ่อเลี้ยงปลา
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2549

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2530

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2535

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2542

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2561