: 730193 : บ้านสานแว้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 26

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 26

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 26

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2560

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2555

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 0