: 730194 : หมู่บ้านป่าไม้

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.101/26
สร้าง พ.ศ. 2534

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2532

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2534

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
ฝ.30
สร้าง พ.ศ. 2535