: 730196 : บ้านก้านเหลืองดง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2534

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2546

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554