: 730197 : บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2532

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2543

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529