: 730198 : บ้านนาหลัก

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.202/26
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2527

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2547

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536