: 730200 : บ้านโพนไฮ

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2527

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2554

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2543

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
สปช.302/28
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 1
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2561

ส้วม
ลำดับที่ 2
สปช.603/29
สร้าง พ.ศ. 2531

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2547

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2531

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2543

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2558

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556