: 730201 : บ้านมะนาว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2529

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554