: 730202 : บ้านหนองคอง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
สปช.103/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
พิเศษ 1 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
สปช.301/26
สร้าง พ.ศ. 2530

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2558

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2530

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2562

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2561

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2530

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 0