: 730206 : บ้านชะโนด 2

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.105/26
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2541

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2551

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 0

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2529

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2538