: 730208 : บ้านหนองยาง

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2530

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
สปช.104/26
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2556

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
พิเศษ 1 ชั้น
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.203/26
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.303/28
สร้าง พ.ศ. 2527

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2555

สนามเด็กเล่น
ลำดับที่ 1
สนามเด็กเล่น
สร้าง พ.ศ. 2556

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2554

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2556