: 730209 : บ้านหนองหนาว

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2512

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
ป.1ฉ
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สปช.105/29
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
องค์การฯ
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
สปช.601/26
สร้าง พ.ศ. 2542